Πολιτική απορρήτου

Πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι τυποποιημένες σε κάθε ιστότοπο. Αυτή είναι η δική μας.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επιβεβαιώνοντας τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Cestujlevne.com s.r.o. με έδρα Dolní Stupice 66, Vráž, ΤΚ 26711, ΑΔΑ: 03618927, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, Τμήμα Γ, ένθετο 234837, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εμπορικού μητρώου. 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (κοινώς γνωστός ως "ΓΚΠΔ"), υπό τους όρους που ορίζονται κατωτέρω.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

- εγγραφή και χρήση της διεπαφής χρήστη Cestee

Δεσμευόμαστε να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται εδώ.

Πεδίο εφαρμογής των προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε τον σκοπό της επεξεργασίας, δηλαδή

- Όνομα και επώνυμο / ψευδώνυμο

- Άβαταρ

- Φύλο

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διάρκεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας, αλλά το πολύ για 10 χρόνια από την τελευταία σας δραστηριότητα.

Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμούς. Μπορείτε να την ανακαλέσετε ηλεκτρονικά, γράφοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αίτημα ακύρωσης του ταξιδιωτικού σας λογαριασμού στη διεύθυνση

redakce@cestujlevne.com. Μετά την ακύρωση, θα διαγράψουμε αμέσως τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του λογαριασμού σας και του ιστορικού του.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ιδίως:

- το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με το αν γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή όχι - άρθρο 15 του ΓΚΠΔ)

- το δικαίωμα διόρθωσης (το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, καθώς και το δικαίωμα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ)

- το δικαίωμα διαγραφής (το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν συντρέχει ένας από τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ)

- το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 του ΓΚΠΔ)

- το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς να παρεμποδίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ)

- το δικαίωμα να μην υπόκειται σε καμία απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε καμία απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία έχει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει ομοίως σημαντικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ)

- το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, η οποία είναι το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στο Pplk. Sochor 727/27, ΤΚ 170 00, Πράγα 7.

Συμπέρασμα

Συμφωνώντας, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί δεόντως για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΓΚΠΔ και ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς.